PHONG TRÀO THI ĐUA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 2022

Bệnh viện CK PTTM Quốc tế Thảo điền đã phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 cho tất cả các cán bộ công nhân viên .

Mục đích :

Tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tất cả các lĩnh vực giao thông vẫn tải để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 ” Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn liền với kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19 ” với tinh thần ” Vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông “.

Yêu cầu :

– Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hưởng ứng và tham gia thường xuyên, liên tục.
          – Nội dung, hình thức, phương pháp hoạt đông, tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 với các phong trào thi đua của các tổ chức, Phòng, Ban và UBND thị xã phát động.
          – Phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương cũng như các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao vượt qua khó khăn; gắn kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
          – Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, phối hợp chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với khen thưởng; khen thưởng phải dựa trên kết quả thành tích thi đua, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, nhằm động viên tinh thần cùng với khuyến khích bằng lợi ích vật chất, tạo động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tăng tỷ lệ khen thưởng hợp lý đối với công chức, viên chức và lực lượng tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. ………………………… ..(trích nguồn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *